Misc2 - metrojacksonville
Photo shot by Jason Pratt of Pratt Guys - PrattGuys.com